Kronika 2015

Úvodem

Obecně lze konstatovat, že rok 2015 byl zatím nejsložitějším obdobím Česka od sametové revoluce. Přesto letošní úvod nelze začít domácími událostmi, neboť co se dělo ve světě, zahájilo novou etapu mezinárodní politiky států a státních uskupení na všech kontinentech. Islámský stát totiž prostřednictvím útoků teroristických skupin přenesl válku za své hranice! Teroristické útoky zasáhly v tomto roce hned tři kontinenty: Evropu (Paříž), Asii výbuch ruského dopravního letounu nad Tureckem) a Ameriku (kalifornské San Bernandino). Přes mnohé demonstrace statečnosti a solidarity, konané nejen v útokem postižených oblastech, se v lidech usadil strach, který sílil tak rychle, jak rychle se prohlubovala uprchlické krize v Evropě.

Evropa, dosud ještě nevzpamatovaná z hluboké hospodářské recese, nedokázala rychle a účelně čelit nečekanému přílivu téměř milionu převážně ekonomických uprchlíků. Verbální výzvy na naši statečnost a na nutnost cítit s lidmi v nouzi se bez účinných akcí k okamžitému zastavení masové nelegální migrace míjely účinkem, naopak posilovaly podezření, zda migranti nejsou součástí pokusu Islámského státu rozložit Evropu zevnitř. Pokud si europoslanci včas uvědomí, že už od nepaměti upevňoval dobré sousedské vztahy dobrý plot, potom děravá unijní hranice může být relativně brzy zacelená. Avšak negativní dopady na evropskou demokracii budou dlouhodobě devastující. Očekávat můžeme zejména nelítostné souboje mezi zastánci svobody a zastánci pořádku, čemu již od prvopočátku nasvědčují propastné rozdíly v názorech na řešení krize, jejíž vývoj může být v dalších letech neradostný. Snad nám v množství těchto závažných zpráv neunikly světové zprávy z občanské války na Ukrajině a v Sýrii, z nekoordinované intervence Ruska v Sýrii, z řecké finanční krize, z postavení maďarského plotu na hranicích se Srbskem, ze sestřelení ruského Su-24 tureckým letectvem, ze světové konference k řešení změn v globálním klimatu, z dosažení dohody k omezení íránského jaderného programu výměnou za uvolnění sankcí, z korupčního skandálu představitelů asociace FIFA, z aféry Dieselgate…

… nebo zprávy z našich kauz (tzv. norská kauza odebraných dětí Evy Michálkové, švýcarská kauza europoslance Miloslava Ransdorfa, indická kauza našich zadržovaných dívek a kauza elektronických tržeb reprezentující agendu Andreje Babiše), zprávy z dlouho očekávaného otevření tunelového komplexu Blanka,ze srážky rychlovlaku Pendolino s kamionem na přejezdu u Studénky, z vlajících obřích rudých trenek nad Pražským hradem, z průběhu léčení rakoviny zpěváka Karla Gotta, z několika kontroverzních vystoupení prezidenta Zemana, zprávy o šíleném střelci v Uherském Brodě, o odsouzení bývalého hejtmana Ratha a lobbisty Janouška, aj. Jako každoročně nám odešlo mnoho významných osobností, např.: Omar Sharif, Pierre Brice, B. B. King, Nicholas Winton, Demis Roussos, Ladislav Chudík, Lubomír Lipský, Josef Masopust, Kája Saudek, Vlastimil Bubník, Ludvík Vaculík, Stanislav Gross, Jaroslav Holík, Jiří Krytinář, Miroslav Ondříček. Počasí, jako by nám všechno chtělo vynahradit, přichystalo rok, který byl nejteplejším rokem od roku 1775 (49 tropických dní a 36 tropických nocí). Můžeme se radovat? Chudá zima na sníh, srážkový podprůměr a vysoký výpar vody v několika horkých letních vlnách způsobily, že průtoky na vodních tocích (kromě ledna a prosince) klesly pod limit sucha. Zemědělci to poznali hned, ale příroda se s tím bude vyrovnávat několik let. Pokud to vypadá, že převažují špatné zprávy, je to tím, že jsou nejen velmi závažné, ale také nás nejvíc znepokojují jejich možné důsledky, které pro nás mohou být nečekaně nepříjemné a hlavně dlouhodobé. Těch dobrých zpráv je určitě víc, jen se týkají spíše našich každodenních radostí na komunální úrovni a v rodinách. Užívejme si toho, že máme hezkou a vzkvétající obec s převážně pospolitou atmosférou a školou plnou dětí – naší budoucností i potěšením.

 

1. Obecní záležitosti

Ve středu 4. února zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo prodeje pozemků, finanční příspěvek k zajištění hudebního festivalu Souznění 2015 a dodavatele pro akci Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu (BOLIT-M s.r.o.). Dále schválilo podání žádosti na ROP Severozápad k rekonstrukci komunikací Luční, Ke Studánce a K Cechu, souhlasilo se založením společnosti Lesy Drmoul s.r.o. ve 100% vlastnictví obce a k 31. 3. 2015 zrušilo příspěvkovou organizaci Správa lesů Drmoul.

Ve středu 18. února zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo zajištění financování projektu Obnova místních komunikací, dále navýšení kapacity zdejší základní školy na 80 žáků a školní družiny na 50 žáků.

Ve středu 4. března zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo Zakladatelskou listinu Lesů Drmoul s.r.o., dokument k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob a jednorázový příspěvek na hřbitov v Trstěnicích pro rok 2015 ve výši 10 000 Kč.

Ve středu 10. června zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo zápůjčku firmě Lesy Drmoul s.r.o. ve výši 1,5 mln Kč, záměr prodeje pozemků a rozpočtové opatření. Dále souhlasilo s oslovením bank k poskytnutí úvěru ve výši 7 mln Kč.

Ve středu 8. dubna zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo účetní uzávěrky Obce Drmoul, ZŠ a MŠ Drmoul, zrušené příspěvkové organizace Správě lesů Drmoul (31. 3. zrušená příspěvková organizace obce) a finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi obce. Dálesouhlasilo s převzetím stavby veřejného osvětlení v ulicích Luční a Na Výsluní do majetku obce; schválilo pronájem prostoru staré moštárny místnímu rybářskému sdružení Sumeček a firmu Silnice Horšovský Týn a.s. jako dodavatele akce Obnova místních komunikací; rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku 2 000 Kč pro zorganizování dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR.

V pondělí 29. června zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a s výhradou schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drmoul za rok 2014 a Závěrečný účet obce za rok 2014. Dále také schválilo prodeje pozemků a Komerční banku jako poskytovatele úvěru.

Ve středu 12. srpna zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo smlouvu o úvěru, rozpočtové opatření, dodavatele výměny garážových vrat hasičské zbrojnice a prodej pozemku. Dále schválilo dar pro Babybox k odložení novorozenců ve výši 5 000 Kč.

Ve středu 2. září zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo pronájem lesních pozemků společnosti Lesy Drmoul s.r.o. a dodavatele akce Oranžový přechod (nasvícení přechodu pro chodce). Dále schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Ve středu 25. listopadu zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2016 s celkovými příjmy a výdaji 9,027 mln Kč, smlouvu o závazku veřejné služby (MHD Mariánské Lázně s.r.o.), zřízení věcnéhobřemene pro ČEZ, finanční příspěvky pro místní včelaře a pro zájmové kroužky ZŠ. Dále vyslovilo souhlas s podáním žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na rozvoj výukových kapacit.

 

2. Hospodaření obce

Závěrečný účet obce k 31. 12. vykázal 14 560 318,81 Kč celkových příjmů z následujících položek:

Daňové příjmy 9 236 192,00 Kč (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, dále poplatky správní, ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství).

Nedaňové příjmy 3 324 958,46 Kč (příjem ze zrušené příspěvkové organizace, příjmy z pronájmu pozemků, z poskytování služeb a výrobků, z pronájmu nemovitostí, z úroků z bankovních účtů, z podílů na zisku a dividend).

Kapitálové příjmy 546 840,00 Kč (příjmy z prodeje pozemků a všechny přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku).

Přijaté transfery (neúčelové dotace ze státního rozpočtu na školu a výkon státní správy), dotace od pracovního úřadu na pracovníky pro veřejně prospěšné práce).

Plnění příjmů činilo 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje k 31. prosinci 2015 činily 22 293 182,40 Kč a tvořily je: Běžné výdaje 9 872 517,54 Kč (příspěvky na provoz základní a mateřské školy, na nákup knih do místní knihovny, na činnost SDH a TJ Sokol, poplatky za rozhlas, za elektřinu a opravy veřejného osvětlení, za sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a tříděného odpadu, mzdové náklady a ostatní náklady pro činnost místní samosprávy). Plnění výdajů dosáhlo 89,74 % k upravenému rozpočtu.

Základní a mateřská škola Drmoul ukončila rok 2015 s hospodářským výsledkem ve výši 246 953,83 Kč.

K 31.12.2015 měl OÚ na základním běžném účtu 6 686 899,63 Kč a prázdnou pokladnu. Kontrolní orgány v hospodaření obce neshledaly žádné závady.

 

3. Průmysl, zemědělství, služby

Po dlouhém vyjednávání se konečně v průběhu ledna úřadovna České pošty 354 72 Drmoul přestěhovala z přízemí budovy bývalého obecního úřadu (číslo popisné 181) do nových prostorů přízemí kulturního domu (číslo popisné 237). Od února už začala sloužit občanům v nové kulturním prostředí s původními otevíracími časy: Po, St, Pá 13 – 17, Út, Čt 8 – 10 hodin. Vedoucí pošty je paní Ladislava Jungová. Bývalý obchod Potraviny na Školní 267, provozovaný Vietnamci již druhý rok s různým sortimentem a celotýdenním prodejem jako Večerka, se uchytil.

Letošní prodej palivového dřeva pro občany v délkách 3 m prováděla již firma Lesy Drmoul s.r.o. Za 1prm jehličnatého žádala 750 Kč a listnatého 900 Kč, včetně DPH. Zájemci hlásili své požadavky na obecním úřadě u jednatele Bc.Bronislava Šlehofera, objednané dřevo rozvážel (občanům Drmoulu zdarma) Zdeněk Egrmajer. Vzhledem ke škodám, které v lese napáchala sama příroda (opakovaně silný vítr), bylo nutné prodloužit dodací lhůty.

V pátek 27. a v sobotu 28. března se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky aj.), nebezpečného odpadu (zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, pneumatiky aj.) a elektrozařízení (rádia, televize, přehrávače, ovladače, telefony, počítače, monitory aj.) do kontejnerů přistavených u hasičské zbrojnice.

Na sobotu 28. března připravili hasiči sběr kovového odpadu. Ráno občané připravili odpad před za branky svých domů, hasiči si jej sami naložili a odvezli. Tato každoroční akce umožňuje majitelům domů zbavit se nepotřebného a místo zabírajícího „železa“ na dvorech, v garážích a kůlnách, a přitom pomoci dobré věci.

V pátek 16. a v sobotu 17. října proběhl v obci sběr elektroodpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Putující kontejnery na velkoobjemový odpad byly přistaveny u hasičské zbrojnice. Opět byl prováděn oddělený sběr elektrospotřebičů, které hasiči ukládali již do nové plechové garáže vedle hasičské zbrojnice.

Ve čtvrtek 17. prosince ve stodole prodávaly Lesy Drmoul občanům vánoční stromky.

Na úterý 22. prosince připravil rybářský spolek Sumeček pro občany jako každoročně prodej vánočních kaprů, časně ráno odlovených z rybníku Hrušák skupinou rybářů vedenou hospodářem Zdeňkem Zelenkaiem. Zájem občanů byl nečekaný, a tak se měli František Kůta a Miroslav Lazur za pultem co ohánět. Paní učitelky MŠ Lucie Klejnová a Bc. Marta Urbanová přivedly na tuto podívanou své předškoláky, kterým bylo dovoleno hladit rybičky v kádích po hřbetě. Pro svého kapříka si přišla také paní starostka a dokonce též – dočasně v zádech nalomený – předseda rybářů Bohumil Kovařík. Chválu od občanů, kteří požádali o polotovarovou úpravu svého zakoupeného kapříka, si vysloužili Jaroslav Máša (mladší) a Josef Šaliga.

 

4. Výstavba, doprava, spoje

Po tříleté přestávce se letos obec přihlásila do soutěže Vesnice roku, ale úspěch z roku 2011 se už neopakoval. Krajská komise, která přijela do Drmoulu v pondělí 1. června, důkladně prozkoumala naše podklady, prošla se obcí, ale hvězdy nám nebyly nakloněny. Neúspěšní jsme však také nebyli. Stavba Kulturní dům – multifunkční centrum obce, přihlášená do soutěže Zlatá cihla v Programu obnovy venkova, nám udělala radost, stejně tak další investiční akce roku. V rámci projektů, podporovaných dotacemi ROP Severozápad a zaměřených na obnovu místních komunikací a budování zařízení pro volný čas, bylo letos v naší obci u základní školy vybudováno víceúčelové hřiště, v lokalitě rybníka Cihelna osazeny fitness prvky a upraven prostor na odpočinkovém místě Sekerská. Dále byly obnoveny 3 komunikace (K Cechu, Ke Studánce a Luční ulice) a chodník autobusové zastávky u školy. Také byla provedena vestavba horního patra kulturního domu a úprava sálu pro zlepšení jeho akustiky. Nám občanům nezbývá než poděkovat vedení obce a jeho příkladné spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko.

Když už jsme téměř rezignovali na obchvat Drmoul – Trstěnice, svitla naděje, že se dočkáme. Tato pětikilometrová stavba byla zařazena mezi privilegované stavby v ČR s náklady 852 mln Kč a realizací od září 2016 do června 2019. Máme se radovat nebo jen doufat, že se obchvatu dočká aspoň naše mládež?!

V březnu podal OÚ žádost o dotaci a už koncem roku jsme mohli sledovat přípravné práce a konečnou instalaci 2 stojanů pouličního osvětlení na přechodu pro chodce před kulturním domem. Stojany uhradila Nadace ČEZ. Občané ocenili zvýšení bezpečnosti přecházení v zimních měsících, zejména ranní přecházení dětí do školy.

 

5. Veřejný život v obci

V sobotu 17. ledna se v kulturním domě konal 61. Hasičský ples. Na zahájení zazněly ve vyprodaném sále (za přítomnosti paní starostky Mgr. Vladislavy Chalupkové s manželem) slavnostní fanfáry v obsazení: trubky – Petr Starenko a jeho syn Pavel, pozoun – syn Vojtěch, baryton – syn Petr. K tanci všechny přítomné vyzvala chebská Starovarka. Velké spokojenosti se těšila rychlá obsluha na baru i v sále, s přehledem řízená Josefem Havlíkem, později bohatá tombola, vtipně vyhlašovaná Vladimírem Sobotkou mladším. Ples se líbil místním i přespolním, tak příští rok opět nashledanou.

V sobotu 24. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice konala výroční valná hromada SDH Drmoul. Ve výroční zprávě vyhodnotil starosta SDH Petr Starenko uplynulý rok 2014 jako úspěšný, s důrazem na úroveň odborné přípravy a na kvalitní zásahy výjezdové jednotky u požárů a dopravních nehod, při odstraňování překážek na vozovce či asistenci Záchranné zdravotní službě, také na aktivitu činnosti pro obec a vlastní kulturní akce. Na závěr seznámil přítomné s rámcovým plánem na tento rok.

V sobotu 21. února pořádal Klub žen Drmoul v sále kulturního domu tradiční maškarní bál s oblíbenou taneční skupinu Triangl a bohatou tombolou. K velké spokojenosti všech zúčastněných trvala dobrá nálada nápaditých karnevalových kostýmů až do ranních hodin. Tuto akci s dospělými zvládly organizátorky pod vedením své předsedkyně Zdeňky Šedivé opět na výbornou.

V sobotu 28. února proběhla valná hromada TJ Sokol Drmoul. V úvodu výroční zprávy zhodnotil předseda TJ Tomáš Bolek výsledky roku 2014. V podzimní části okresního přeboru obsadili muži 9. místo; vzhledem k nepříznivému věkovému složení dětí nebyl dostatečný počet hráčů ani pro jednu dětskou kategorii (přípravka, mladší žáci). Zároveň poukázal na to, že TJ funguje v průběhu celého roku i mimo samotná sportovní klání: byl obnoven nátěr na části zábradlí kolem hřiště, opraveny reklamní panely, vyměněny ochranné sítě za brankami, natřeny branky na spodním hřišti, opraveny střídačky, proběhl úspěšný letní kemp. V tomto roce se v probíhající zimní přípravě pokusí získat několik dětí pro doplnění přípravek, v jarní části soutěže mužů dosáhnout aspoň na 7. příčku a na léto opět připravit nový kemp pro děti.

V sobotu 28. února uspořádal myslivecký spolek Hubertus Drmoul – Trstěnice Reprezentační myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou a pasováním nových členů. V sobotu 7. března odpoledne se v klubovně HZ konala tradiční Okurková liga SDH spojená s oslavou MDŽ. Význam akce oslavující ženy nejen jako tu krásnější polovinu lidstva, ale především jako matky, umocnila svou přítomností starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková, kterou v úvodním slovu přivítal starosta SDH Drmoul Petr Starenko. Napřed muži poděkovali ženám kytičkami, potom se ze všech přítomných stali ochutnávači nakládaných okurek. Součet přidělených bodů okurkám z mnoha anonymních sklenic určil vítěze, kterým se pro letošní rok stal Petr Starenko. Potom se podávala večeře, na kterou se ženy tradičně těší, protože ji pro ně připravují muži. Co však bylo nejdůležitější? V průběhu celého večera bylo stále o čem si povídat!

V sobotu 21. března nás probudilo slunečné jarní ráno, které nás společně s Klubem českých turistů Mariánské Lázně, Obcí Drmoul a Oblastí turistů Karlovarského kraje vyzvalo k účasti na 17. ročníku turistického pochodu okolím obce Drmoul, s možností výběru jedné ze tří nádherných tras. Navíc si všech 196 zaregistrovaných turistů mohlo přímo v prostorech obecního úřadu prohlédnout stálou výstavu o obci „Život v pohraničí“ (od roku 1366 po současnost). Ve středu obce na Statku u Lazurů bylo možno shlédnout inventář malého zemědělského muzea, s průvodním slovem majitele a zaníceného sběratele Zdeňka Lazura, a na návsi nahlédnout do interiéru Kaple sv. Josefa. Po poledni mohli všichni spočinout v sále kulturního domu, kde hrála kapela Pralessanka, kde kuchařky vydali na 150 polévek a řízků s bramborem a kde Josef Havlík vytočil 2 sudy piva. Na zdaru této pro tělo i ducha užitečné akce se organizačně podílely Růžena Knedlíková, Eva Kostomlatská, Helena Levá, Milena Wneková, Marie Bubáková a Marie Havlíková. Ony i všichni z obecního úřadu si zaslouží náš vděk.

V sobotu 28. března se v hospůdce u Sumečka konala výroční členská schůze místního sdružení rybářů Sumeček. Předseda Bohumil Kovařík vyhodnotil uplynulý rok jako velmi dobrý a pro letošní rok do usnesení navrhl – kromě stálých provozních úkolů – také úkol dořešit problémy s hospůdkou a posílit členskou základnu o mladé rybáře.

Na čtvrtek 30. dubna nás hasiči pozvali na náves, aby nám předvedli svou každoroční atrakci – ruční Stavění májky. Naplněná podvečerní náves viděla, jak májku napřed školáci pěkně ozdobili fábory. Potom ji hasiči s použitím speciálních podpor a hrubé síly zvedli kolmo k zemi (aby byla dobře vidět ze všech stran) a zajistili ve speciálním stojanu (aby na nikoho z přihlížejících nespadla). Následně propuklo všeobecné veselí s hudbou a občerstvením. Školákům se hasiči odměnili za výzdobu májky tím, že průběžně dozorovali oheň pro opékání buřtů po školním obřadu pálení čarodějnic. Postavenou májku hasiči při následném nočním hlídání dobře zapili, aby nám do konce května vydržela.

Na neděli 17. května odpoledne připravily Obec Drmoul a Klub českých turistů Mariánské Lázně Slavnostní odemykání rozhledny Panská v Drmoulu, s ukázkou slaňování hasičů z rozhledny s osobou v nosítkách. Po nalezení toho správného klíče přivítala paní starostka Mgr. Vladislava Chalupková všechny přítomné – a mohlo se slézat a slavit. Proti loňsku byl krásný den a nic nebránilo tomu, aby se přítomní dobře bavili, zejména když se hasiči vzorně postarali také o občerstvení.

V neděli 31. května navečer byla na návsi, bez většího zájmu občanů, skupinou hasičů pokácena májka. Obřad Kácení májky sice v sobě již nemá slavnostní náladu jejího vztyčení, přesto by měl být pro občany jakýmsi poděkováním za radost, kterou nám májka v průběhu celého měsíce rozdávala, i za to, že nikomu neublížila při stavění, stání ani kácení. Snad příští kácení májky už občané poctí větším zájmem.

V neděli 7. června se díky darům i osobní pomoci mnoha sponzorů konal na místním hřišti Den dětí, který uspořádala Obec Drmoul ve spolupráci s místními organizacemi a spolky (Základní škola a Mateřská škola Drmoul, TJ Sokol Drmoul, SDH Drmoul, Klub žen Drmoul, Místní sdružení rybářů Sumeček). Pro děti byly připraveny různé hry a dovednostní úkoly. V průběhu akce se o všechny přítomné také vzorně starala Hospůdka na hřišti se spolupracovníky Milana Rotha.

Od čtvrtka 2. do soboty 4. července zorganizoval TJ Sokol Drmoul ve svém areálu již čtvrté Letní dětské soustředění CAMP. Letos se organizátorům Vladimíru Sobotkovi, Barboře Vosecké, Taťáně Vopravilové, Tomáši Bolkovi a Václavu Matouškovi sešlo bezmála 30 dětí, ve věku od pěti do dvanácti let. První den se děti rozdělily do týmů, vymyslely názvy a vlajky týmů a urychleně vyrazily do lesa na stopovanou. Po výborném obědě děti pokračovaly v plnění vytrvalostních a znalostních úkolů. Druhý den děti odjely do ZOO Plzeň, večer se pobavily při dětské diskotéce a za tmy splnily bobříka odvahy. Třetí den děti nastoupily k olympijským hrám. Při vyhodnocení bylo rozdáno mnoho cen. CAMP 2015 se všem velmi líbil, takže nashledanou v roce 2016.

V sobotu 4. července konali místní hasiči Letní posezení SDH spojené s chytáním ryb na rybníku hasiče Ludvíka Němce. Sešli se v hojném počtu, někteří i s manželkami. Bylo co jíst, pít – a o čem si povídat. Byl to hezký relaxační den.

Na sobotu 15. srpna připravilo Místní rybářské sdružení Sumeček na rybníku u lesa Den mladých rybářů. Paní starostku i mladé zájemce v doprovodu rodičů přivítal předseda sdružení Bohumil Kovařík. Členové sdružení se ujali úlohy rádců, poučili mladé zájemce a předvedli jim vyzkoušené praktické postupy rybolovu. V průběhu akce bylo možné opékat připravené špekáčky a pít nealko. Největší rybu vylovil Tomášek Brabec a nejvíce ryb vylovila Kamilka Bóriková. Přes slabší účast se akce všem líbila a rádi si ji příští rok – v neprázdninovém měsíci – zopakují .

V sobotu 29. srpna se za kulturním domem konaly již 17. Drmoulské slavnosti, které zahájila kapela Daliborka s dětskými mažoretkami. Poté starostka Mgr. Vladislava Chalupková přivítala přítomné, poděkovala sponzorům a popřála všem příjemnou zábavu. Prvně bylo občerstvení podáváno v hasiči nově postavené pergole před hasičskou zbrojnicí. Stánky s pouťovým zbožím a atrakce byly obklopeny dospělými i dětmi. Místní hasiči předvedli několik ukázek hašení ohně (dokonce s Tatrou CAS 32). Poslechli jsme si odpolední koncert dechovky Daliborka a děti pobavil klaun. Ve 3. ročníku zajímavé soutěže O nejlepší štrúdl vyhrála Jaroslava Slepičková se sladkým štrúdlem, Martina Králová pak se slaným štrúdlem. O večerní zábavu se postarala kapela Fox band se skupinou Vesnické mažoretky. Slavnosti vyvrcholily nočním ohňostrojem.

O sobotách 7. a 21. listopadu provedlo místní rybářské sdružení výlov ryb z rybníku Hrušák respektive z rybníku U lesa. Kdo přišel, nelitoval. Bylo se na co dívat!

V pátek 20. listopadu odpoledne se v sále kulturního domu konalo předvánoční posezení se seniory, které zorganizovala Obec Drmoul. V úvodu vystoupila starostka Mgr. Vladislava Chalupková, přivítala seniory a popřála jim hezkou zábavu. Děti z mateřinky zarecitovaly, zazpívaly, a potom seniorům rozdaly vlastnoručně vyrobené dárky. Senioři se nenechali příliš pobízet – jedli, pili, povídali si a tancovali.

V sobotu 21. listopadu odpoledne uspořádala Obec Drmoul v kulturním domě Předvánoční posezení pro seniory. Přítomné seniory přivítala starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková. Následně děti z mateřinky zarecitovaly, zazpívaly a seniorům předaly vlastnoručně vyrobené dárky. Potom kapela Daliborka hrála seniorům až do večera oblíbené skladby k poslechu i k tanci. Všichni se příjemně bavili.

V pátek 27. a v sobotu 28. listopadu zorganizoval Klub žen Drmoul Vánoční výstavu ručních prací (včetně prací žáků základní a mateřské školy). Součástí výstavy byla Vánoční dílna, kde si všichni zájemci pod odborným vedením vyráběli adventní věnce a různé vánoční dekorace. Celý kulturní dům byl provoněný čerstvým chvojím.

V neděli 29. listopadu odpoledne se na návsi za velkého zájmu občanů konalo Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který prvně do úchytu pro májku upevnili a poté vztyčili místní hasiči. Přítomné přivítala starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková, potom žáci základní školy s citem zazpívali známé vánoční koledy. V chladu přišly vhod ohřívané uzeniny a horké nápoje.

Ve středu 23. prosince v podvečer se na Statku u Lazurů konalo setkání lidí dobré vůle s hezky upraveným betlémem, vánoční náladou a pohoštěním. Přítomné vítali osobně Zdeněk Lazur s manželkou. Pozornost svým vystoupením zaujal violista Peška s přáteli, kteří jej doprovázeli, a také 4 Starenkovi dechaři a dětští pištci. Ze setkání dýchalo kouzlo Vánoc , které v lidech posiluje víru, naději a lásku.

V neděli 27. prosince se konalo Zpívání u jesliček v Kapli sv. Josefa. Slovem provázel Páter Řehoř Pavel Urban z tepelského kláštera, zpívala zaplněná kaple a na dechové nástroje doprovázeli otec a synové Starenkovi.

 

6. Školství

Dnem 1. ledna 2015 se ředitelkou školy stala Mgr. Alena Rubická. Rodiče žáků ji dobře znali jako bývalou vedoucí učitelku zdejší mateřské školy a jsou přesvědčeni, že své organizátorské a pedagogické schopnosti osvědčí i v nové funkci.

V úterý 6. ledna se žáci 2. třídy základní školy se svou učitelkou Renatou Rothovou vypravili na Tříkrálovou koledu. Koledovali před obecním úřadem a mateřskou školou (nezapomněli na své malé kamarády, ani na paní kuchařky ve školní kuchyni). Potom prošli částí Plzeňské ulice a vrátili se do školy. Za získané peníze zakoupili DVD „Tři králové“.

V úterý 3. února si v sále kulturního domu předškoláci z mateřské školy a žáci 1. a 2. třídy základní školy dosyta užili karnevalové radovánky, které pro ně se vším, co k nim patří, připravily paní učitelky. Děti, za přítomnosti některých rodičů a příbuzných, tancovaly, soutěžily a dokonce si losovaly drobné dárky. Jejich šťastné úsměvy těšily nejen rodiče, ale byly odměnou za poctivou přípravu akce pro Mgr. Miloslavu Rejchovou a Renatu Rothovou ze ZŠ, i pro Lucii Klejnovou, Kateřinu Hanzlíkovou, Veroniku Märzovou a Bc. Martu Urbanovou z MŠ .

V pondělí 16. února nás školáci potěšili masopustním průvodem. Žáci v tradičních maskách v čele masopustního rejdění odvedli průvod – za doprovodu mnohých diváků a za zvuku píšťalek, řehtaček a dětského křiku – od základní školy k mateřské škole. Zde na ně čekali předškoláci (kuřátka v kostýmech a včeličky ve vlastnoručně vyrobených maskách medvídků), společně si zatančili a zamířili před obecní úřad, kde předváděli hezké písničky, básničky i tanečky, stejně jako při každém dalším veselém zastavení na Plzeňské ulici. Po návratu ke škole si každý žák vysloužil masopustní koblihu a cukrovou kytičku od paní Račákové.

V pátek 20. března se školáci i předškoláci za hasičárnou rozloučili se zimou. Za přísného dozoru svých učitelek zde spálili vlastnoručně vyrobené smrtky v ohni, na který dohlížel osobně velitel požární jednotky Josef Havlík. V průběhu akce měli žáci vzácnou možnost sledovat částečné zatmění Slunce. Potom přinesli jaro v podobě fábory zdobeného lítíčka na školní zahradu a do svých tříd, kde se svými učitelkami zahájili přípravu Velikonoc.

V sobotu 18. dubna se místní škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Učitelky, za pomoci rodičů s dětmi, uklidily školní zahradu, kůlnu, mateřinkové zázemí, prostranství návsi, okolí autobusové zastávky a cestu na obecní úřad. Za pořádnou hromadu sesbíraných odpadků všem přítomným poděkovala ředitelka Mgr. Alena Rubická a vyzvala je k opékání připravených špekáčků.

Ve čtvrtek 30. dubna odpoledne dostaly paní učitelky ze základní i mateřské školy jedinečnou šanci změnit se v čarodějnice, a žáci v jejich učně, kteří za příslib odměny (buřty) museli splnit soutěžní úkoly zcela odlišné od těch školních. Tento všeobecný rej letos prvně usměrňovala nová ředitelka Mgr. Alena Rubická za vydatné pomoci Mgr. Miloslavy Rejchové , Mgr. Boženy Němcové, Renaty Rothové, Mgr. Zdeňky Hurtové, Bc. Miluše Hornákové, Karin Lazurové, Lucie Klejnové, Kateřiny Hanzlíkové a Bc. Marty Urbanové. Těžce nabytou výhru si děti mohly za rychle ubývajícího světla opéct na ohni, střeženém místními hasiči již od vztyčení májky.

Ve čtvrtek 4. června se ke Dni životního prostředí konaly v základní škole oslavy 10 let Ekoškoly v ČR. Členové Ekotýmu školy, pod vedením koordinátorky Renaty Rothové, připravili výborné pohoštění, nacvičili ekotanec, skládali puzzle, vyrobili školní mandalu a na chodníku před školou kreslili obrázky s ekotematikou. Potom rozšířili záhonek květin a zasadili dvě nové jablůňky. V úterý 1. září zahájila ZŠ Drmoul školní rok 2014-2015. Před školou se už brzy před osmou shromáždilo mnoho dětí a rodičů: Děti se jako vloni svěřily, že se už těší na spolužáky, a rodiče, že už dětem skončily prázdniny. Všechny přivítala ředitelka školy Mgr. Alena Rubická a seznámila je s novými změnami: rošíření počtu na 80 žáků (letos 72), posílení pedagogického sboru (5 učitelů, 1 učitelka a zároveň vychovatelka, 1 vychovatelka), 5 samostatných tříd a 2 oddělení odpolední družiny. Potom se starostkou Mgr. Vladislavou Chalupkovou představily, přivítaly a obdarovaly každého z dvaceti nastupujících prvňáčků. Následně paní učitelky shromáždily své žáky a odvedly si je do tříd.

Ve středu 23. září prožila škola – a s ní i občané – Slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště, které bylo jednou z akcí projektu Vybudování a obnova zařízení pro volný čas. V úvodu vystoupily starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková a ředitelka školy Mgr. Alena Rubická. Potom žáci ihned hřiště vyzkoušeli při hrách a rodiče vše se zájmem sledovali.

Ve čtvrtek 22. října navštívili žáci 3. ročníku s třídní učitelkou Renatou Rothovou Obecní úřad Drmoul. Přivítala je starostka Mgr. Vladislava Chalupková, provedla je prostory úřadu a seznámila se zaměstnanci. V následné besedě odpovídala na dotazy žáků a objasnila jim, jakou funkci obecní úřad v současnosti plní. Potom žáci besedovali s obecním kronikářem o historii obce. Tato návštěva byla pro žáky užitečná, neboť jim postupně pomůže lépe chápat jejich místo v obci.

Pondělí 2. listopadu patřilo Duchaření. Od rána ducháčkové plnili v místní škole duchařské úkoly: připravovali si hábity do večerního průvodu a usilovně dlabali dýně. Když se večer žáci se svými učitelkami a rodiči sešli na návsi, všichni krásně svítili. Zahájení večera se ujala ředitelka školy Mgr. Alena Rubická a žáci ji zpěvem písně Ufoni doplnili. Po návštěvě u Jacka a malování křídou na asfalt se pohnul Průvod duchů přes obec. Za halasného rámusení, pískání a houkání se k radosti všech přihlížejících občanů dařilo vyhánět zlé duchy z ulic. Po návratu průvodu ke škole pak všechny čekalo příjemné překvapení: Loňský masakr části vystavených dýní se letos nekonal!

V pondělí 7. prosince se místní škola na jeden den změnila na Čertovskou školu. Hned ráno se třídy zaplnily malými i většími čerty a čerticemi. Za nimi přispěchali členové čertovského pedagogického sboru, aby se napřed spolu po čertovsku trochu učili. Potom si všichni připravili a zkonzumovali ďábelskou svačinku. Takto posilněni se rozdělili do skupin a postupně se střídali na připravených stanovištích, kde plnili čertovské úkoly. V těch nechyběly hry k tříbení paměti, tužení těla, rozvíjení výtvarných i hudebních schopností. Na závěr se podívali do tmy sklepa, zda nezahlédnou vchod do pekla. Všichni čerti byli po čertech dobří a stateční.

V pondělí 21. prosince odpoledne připravili žáci základní školy pod vedením svých učitelek v sále kulturního domu Vánoční besídku pro rodiče . Program byl pestrý a děti jej se zaujetím předvedly: Prvňáci zazpívali čertovskou písničku a zazpívali, druháci zahráli pohádku, třeťáci předvedli pásmo adventních říkánek, čtvrťáci s páťáky zatančili na hudbu z filmu Pomáda. Na závěr předvedl hudebně dramatický kroužek Živý betlém. Rodiče byli nadšeni, co všechno se děti naučily. Potom celý sál zazpíval vánoční koledu a děti odevzdaly rodičům drobné vlastnoručně zhotovené dárečky.

 

7. Sociální a zdravotní záležitosti

V neděli 22. února se v klubovně hasičské zbrojnice konala nevšední akce solidarity hasičů. Delegace členů SDH Březno u Chomutova přivezla peněžitou výpomoc v nouzi našemu hasiči Václavu Kůtovi ( někdo mu vykradl a poté zapálit byt v době, kdy si z chebské porodnice odvážel manželku a syna). Na všechny přítomné tento příkladný lidský přístup hluboce zapůsobil. Sounáležitost lidí, kteří jsou při ochraně životů a majetku vystaveni nebezpečí, není jen prázdným slovem. Místní škola se rozhodla netradičním způsobem přispět k oslavě Dne dětí zapojením do celorepublikové akce pomoci opuštěným pejskům a kočičkám v útulcích – Nekupuj, adoptuj! Žáci poslouchali zvířecí příběhy a kreslili motivované obrázky, přinášeli granule, konzervy, piškoty, hračky, staré ručníky a deky. Shromážděné dárky osobně předali paní Voltrové při návštěvě útulku v Mariánských Lázních.

V sobotu 5. září odpoledne se na autobusové zastávce u školy konalo očkování psů. Vzhledem k tomu, že se počet stížností na volně pobíhající psy zvyšuje, je 100 Kč za očkování psa jen zlomkem ceny léčby následků případného pokousání.

V pátek 2. října přijala pozvání naší školy Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje – Výjezdové stanoviště Mariánské Lázně. Záchranáři Jindřich Hovorka a Libuše Bóriková si připravili zajímavé povídání o poskytování první pomoci. Potom žáky učili, jak v případě úrazu a nehody volat na tísňové linky. Také jim ukázali pomůcky k nácviku první pomoci (znehybnění končetiny, masáž srdce), které si všichni vyzkoušeli. Užitečné informace a praktické ukázky se všem přítomným mohou kdykoliv hodit v případných budoucích krizových situacích při záchraně života. Za to patří záchranářům velký dík.

 

8. Počasí

Leden: Začátkem měsíce se vytvořila souvislá sněhová pokrývka a studené západní proudění s nočním vyjasněním postupně srazilo teploty až na mínus 13 stupňů. 10. ledna však silný vítr přinesl teplý oceánský vzduch a teploty se rázem vyhouply na plus 12 stupňů. Následná obleva vyvolala odtokovou vlnu i na našich obecních tocích.

Únor: Začal mírným ale vytrvalým sněžením s doprovodem silného větru, který způsoboval dopravní problémy. Za slunečných dní 2. dekády dosahovala teplota až na 10 stupňů, za jasných nocí pak klesala až na mínus 15 stupňů. Koncem měsíce se začalo postupně celkově ochlazovat.

Březen: Nejstudenějším dnem byl 10. březen, potom se začalo oteplovat. Už 20. března mohly děti za hasičskou zbrojnicí přivítat jaro při jasné obloze s dobře pozorovatelným částečným zatměním Slunce. Do konce měsíce postupně odtál všechen sníh.

Duben: Začátek měsíce přinesl opět sněžení a výrazné ochlazení. Oteplovat se začalo až v polovině měsíce, kdy jsme se dočkali již 19 stupňů. Ranní přízemní mrazíky však přetrvaly až do konce měsíce.

Květen: Pokračovalo oteplování až po horkou vlnu v závěru měsíce.

Červen: Horká vlna trvala téměř do poloviny měsíce, potom zapršelo a ochladilo se. Na přelomu měsíce opět nastoupila horká vlna.

Červenec: Horká vlna trvala až do noci ze šestého na sedmého, kdy ji ukončil pás bouřek od jihozápadu. Bouřky postupovaly rychle za sebou a některé z nich kromě deště přinesly i kroupy (u nás malé, ale např. v Chebu byly dokumentovány kroupy o velikosti až 3 cm). Mezi 16. až 25. 7. jsme zažili další horkou vlnu a koncem měsíce opět bouřky (tentokrát bez krupobití).

Srpen: Začátkem měsíce nás postihlo 2týdnové mimořádné teplo. V jeho průběhu jsme zažili 9 tropických dní a 1 tropickou noc. Ohroženi byli zejména starší a nemocní. Také rapidně poklesly průtoky řek a potoků. Až přecházení studené fronty s vydatnými srážkami (mezi 14. a 19. 8.) tuto vlnu horka ukončilo a zmírnilo tak prohlubující se srážkový deficit. Potěšilo nás to, ale od 20. 8. nastoupila další horká vlna.

Září: V končící horké vlně byl 1. září při nástupu dětí do školy zaznamenán tropický den. Ani v dalších dnech horká vlna neustoupila. V úterý 16. září jsme zažili poslední tropický den a poslední tropickou noc v roce. Vrcholila extrémní sucha. Teploty začaly postupně klesat až od 3. dekády.

Říjen: Přes postupný pokles teplot jsme si ještě užívali hezké babí léto až do 13. října, kdy k nám v noci dorazilo první sněžení. I relativně nízká sněhová pokrývka opět silničáře a železničáře překvapila. Koncem měsíce nastoupilo typicky podzimní počasí (lidově pošmourno), vyvolané výraznou teplotní inverzí.

Listopad: Teplotní inverze se udržovala až do poloviny měsíce. Potom nás přešla teplá fronta, na níž po dlouhé době na celém území mírně zapršelo (většinou déšť se sněhem). Koncem měsíce připadal na horách další sníh a mohli jsme doufat v Bílé Vánoce.

Prosinec: Už začátek měsíce však napověděl, že naše radost byla předčasná. Sníh rychle odtával a spolu s listopadovými srážkami zvedal hladiny vodních toků. V poslední dekádě už ležely zbytky sněhu jen na několika výše položených severních svazích hor.

 

9. Pohyb obyvatelstva

K 31. prosinci vykazovala statistika obce Drmoul 983 obyvatel, z toho letos 8 nově narozených a 9 zemřelých ( reprodukovaná hudba DJ Miroslava Hraby, nám bude zejména při obecních akcích chybět ). Do obce se přihlásilo 33 občanů a odhlásilo se 18 občanů. Slavnostní přivítání občánků do života: v květnu Madlen Hänkeová, Tereza Procházková, Jakub Šimek, Marek Hrdonka a Tomáš Gersdorf, v listopadu Luděk Trojan, Maxmilián Ráliš, Kristýna Křižanová, Anna Leskovjanová, Adam Kandráč, Lucie Dobrovolná, Antonín Račák a Alice Hromadová.

 

10. Různé

V sobotu 16. května na statku Berbera nacvičovaly výjezdové jednotky SDH okresu Cheb pod odborným dohledem velitele a členů HZS Mariánské Lázně taktiku hašení v uzavřeném objektu s dálkovou dopravou vody. Za SDH Drmoul se zúčastnili velitel jednotky Josef Havlík a členové Marcel Katrňák, Ladislav Křivánek a Václav Kůta. Výsledek namáhavé celodenní odborné přípravy se následně pozitivně projeví v ostrých zásazích při požárech.

V sobotu 20. června se na Cechu konal 1. ročník Srazu vojenské techniky. V motokrosovém areálu si návštěvníci mohli prohlédnout vojenskou a hasičskou techniku, projet se v terénních vozech a bévépéčku, shlédnout vystoupení taneční skupiny Diamonds Dance group a vyslechnout si večerní vystoupení kapely The Covers.

Každoročně o víkendu kolem sv. Anny zavítají do Drmoulu a okolních obcí starousedíci a jejich potomci z různých evropských zemí (někteří dokonce z Kanady), aby si připomněli své kořeny. Tentokrát se u nás zastavili v sobotu 25. 7. Prohlédli si centrum obce a pomodlili se v Kapli sv. Josefa. Velmi je potěšilo, když jim paní starostka Mgr. Vladislava Chalupková v upomínku věnovala několik DVD se záběry současného Drmoulu.

Vzhledem růstu počtu stížností na hlučnost v obci o víkendech, oslovila starostka Mgr. Vladislava Chalupková občany v Drmoulském zpravodaji, zda je opravdu nutné v neděli hlučet (sekat trávu, řezat dřevo apod. ), a vyzvala všechny k ohleduplnosti.

 

11. Činnost kronikáře

Na žádost školy jsem se ve čtvrtek 22. října setkal se žáky 3. třídy a jejich třídní učitelkou Renatou Rothovou na obecním úřadu, abychom spolu pobesedovali o historii a současnosti naší obce z hlediska kronikářské činnosti. Nebyl to pro mne nový úkol, neboť již v minulosti jsem pro školu tuto besedu jako obecní kronikář konal. Tehdy i nyní byli žáci pozorní a měli plno otázek, které mne utvrdily v přesvědčení o nepravdivosti rozšířeného názoru, že naše mládež nemá kvůli překotnému vývoji současnosti na historii čas. Jsem přesvědčen, že zvídavost těchto dětí bude základem jejich touhy porozumět odkud jdou, kde se nacházejí a kam směřují. Také přijde čas, kdy plně porozumějí dvojverší  Dalimilovy kroniky, s nímž jsem je seznámil:

Moudří milují pověsti, často však na jejich škodu nezdají se jim být hodné cti legendy o vlastním rodu. Kdyby se dovědět mohli z knih, kam jejich původ až sahá, o časech dobrých i časech zlých, potom by zajisté mnozí z nich velmi si vážili předků svých a víc jim vlast byla drahá.

V úterý 22. prosince jsem přijal pozvání Obce Drmoul k Vánočnímu posezení v Hospůdce na hřišti. Přítomni byli místostarosta Ing. Josef Švajgl, zastupitelé MUDr. Gabriela Ondrušová, Ing. Otakar Born, Tomáš Bolek a Stanislav Holát, za Základní a mateřskou školu Mgr. Alena Rubická, za Lesy Bc. Bronislav Šlehofer, za Klub žen Helena Levá, za Sbor dobrovolných hasičů Petr Starenko, za TJ Sokol Ing. Martin Moucha, za Rybářský spolek Sumeček Bohumil Kovařík, zaměstnanci OÚ Ing. Renata Kuncová a Lucie Jungová, knihovnice Jindra Kůtová, společenská kronikářka Růžena Knedlíková a správce kostelních hodin Vladimír Švarc. Všechny přivítala starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková a po stručném výčtu toho, co se v tomto roce obci podařilo, poděkovala přítomným za dobrou spolupráci. Po společné večeři bylo o čem si povídat. Na závěr vyslovila paní starostka přání, abychom se v roce 2016 setkávali v plném zdraví, štěstí a ovzduší dobré spolupráce. Bylo to příjemné posezení plné předvánoční pohody.

Díky.