Kronika 2013

 

Úvodem

Letošní domácí události jen heslovitě, a napřed ty příjemnější: Prvním přímo zvoleným prezidentem České republiky se 26. ledna stal Miloš Zeman. Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny ČR vyhrála ČSSD. Kolektivní sporty ovládla Plzeň, mistrovský titul získali jak fotbalisté, tak hokejisté ze západu Čech. Tenisté opět po roce vyhráli Davis Cup. Nestárnoucí Jaromír Jágr pořád hraje NHL, přestoupil však z Dallasu do New Jersey. Výstava Muchových plakátů překonala návštěvnický rekord. Filmové ceny posbíral Ondříčkův film Ve stínu.

A nyní další domácí události: Zažili jsme politické zemětřesení, premiér Nečas podal demisi a padla vláda. Neobvykle rozsáhlá prezidentská amnestie osvobodila i tzv. tuneláře. Nebývale vzrostla trestná činnosti s vysokou recidivou propuštěných. Obliba odstupujícího prezidenta Václava Klause klesla z 53 na 26 procent. Počátkem června čelilo povodním 970 obcí (včetně Ústí, Děčína, Plzně a Českých Budějovic), zasahovalo 29 tisíc hasičů, 21 tisíc policistů a 9 tisíc vojáků, zahynulo 15 lidí. Negativní reakce vyvolalo umělé oslabení koruny Českou národní bankou. Opustily nás legendy Pavel Bobek, Jiřina Jirásková, Zdeněk Rytíř aj.

Ze světových událostí: Na svatý stolec po Benediktovi XVI. usedl první mimoevropan, jezuita papež František. Britskému princi Williamovi se narodil syn George. Stále fungující sonda Voyager 1 opustila Sluneční soustavu.

Ale také: Na Čeljabinsk dopadl meteorit. Provalila se špionážní aféra americké vlády s nedovoleným sledováním významných osobností v USA, Evropě i jinde. Opustily nás osobnosti-Nelson Mandela, Margaret Thatcherová aj.

 

1. Obecní záležitosti

Ve středu 13. února zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozpočet obce Drmoul na rok 2013, zřízení věcného břemene pro vedení telekomunikační sítě a finanční příspěvek občanskému sdružení Aragonit na zajištění hudebního festivalu zdravotně postižených. Dále vzalo na vědomí Zprávu o poskytnutých informacích podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a Výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012.

Ve středu 10. dubna zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozbory hospodaření obce Drmoul a jejích příspěvkových organizací k 31. 12 2012, rozpočtové opatření a finanční vypořádání obce Drmoul a jejích příspěvkových organizací za rok 2012. Dále schválilo rozpočet Správy lesů Drmoul a ZŠ a MŠ Drmoul a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drmoul za rok 2012 (nebyly zjištěny chyby a nedostatky). Dále bez výhrad schválilo závěrečný účet obce za rok 2012, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, záměry prodeje a nákup svolávacího systému JAY pro SDH. Novým členem zastupitelstva se stal Zdeněk Adamec za odstoupivší Veroniku Korčákovou.

Ve středu 15. května zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozbory hospodaření obce Drmoul a jejích příspěvkových organizací k 31. 3 2013, nákup konferenčních stolů a židlí do nové zasedací místnosti obecního úřadu, příspěvky 5 000 Kč na zájmové kroužky ZŠ a 10 000 Kč na údržbu hřbitova v Trstěnicích.

Ve středu 19. června zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Drmoul za rok 2012, rozpočtové opatření a předfinancování projektů Méně bloudění v pohraničí a Společná výsadba zeleně, dále schválilo příspěvek 6 000 Kč pro ZŠ na zájmové kroužky v NŠR, smlouvu o zřízení věcného břemene, záměry prodeje pozemků a nové názvy ulic: Východní, Za Hasičárnou, Česká, Panelová, K Lidu a Ke hřišti.

Ve středu 10. července zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo dodavatele: firmu Miroslavy Slepičkové pro akci Rekonstrukce ploch pro pěší a zeleně, firmu D-PRODUKT s.r.o. pro akci Zateplení budovy ZŠ Drmoul.

Ve čtvrtek 29. srpna zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo firmu Pekkas a.s. jako dodavatele akce Pořízení stroje na úklid Drmoul.

Ve středu 2. října zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozbory hospodaření obce Drmoul a jejích příspěvkových organizací k 30. 6 2013, zřízení věcných břemen, finanční dar 3 000 Kč pro nákup přístroje LUCAS II pro ZZS KK, p.o. a pravidla pronájmu sálu kulturního domu.

Ve středu 20. listopadu zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo 3/4letní rozbory hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací. Dále schválilo rozpočtové provizorium na rok 2014, záměr prodeje obecních pozemků, zřízení věcných břemen, pronájem pozemku a použití znaku obce ve znaku SDH Drmoul.

 

2. Hospodaření obce

Závěrečný účet obce k 31.prosinci 2013 vykázal celkové příjmy 12 717 866,80 Kč z následujících položek: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, dále poplatky (správní, ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství), neúčelové dotace ze státního rozpočtu (na školu a výkon státní správy), dotace od pracovního úřadu pro pracovníky na veřejně prospěšné práce), dále také příjmy z pronájmu a prodeje pozemků, příjmy z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb a výrobků (popelnice), také příjmy z úroků z bankovních účtů, příjmy z podílů na zisku a dividend a ostatní nedaňové příjmy. Plnění příjmů činilo 101,08 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje 11 435 023,15 Kč byly využity zejména na obnovu prostranství před kulturním domem a stezky pro pěší, na organizaci Dne dětí a Drmoulských slavností, na příspěvky (na provoz základní a mateřské školy, na nákup knih do knihovny, na činnost SHD a TJ Sokol), na poplatky (za rozhlas, za elektřinu a opravy veřejného osvětlení, za sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a tříděného odpadu), mzdové a též ostatní náklady pro činnost místní samosprávy. Plnění výdajů dosáhlo 89,67 % k upravenému rozpočtu.

Základní a mateřská škola Drmoul dosáhla k 31. 12 . 2013 hospodářský výsledek ve výši 8 445,81 Kč. Správa lesů Drmoul ukončila letošní rok se záporným hospodářským výsledkem 24 876,13 Kč. K 31.12.2012 bylo na základním běžném účtu obecního úřadu 6 471 309,97 Kč a v pokladně 17 113 Kč. Kontrolní orgány neshledaly v hospodaření obce žádné závady.

 

3. Průmysl, zemědělství, služby

I letos připravila Správa lesů Drmoul pro občany celoroční prodej palivového dřeva, sice už za vyšší, ale pořád slušné ceny. Zájemcům stačilo přihlásit se s požadavkem na obecním úřadě v kanceláři správy lesů u vedoucího SL Bc. Bronislava Šlehofera.

Na sobotu 16. března připravili hasiči sběr kovového odpadu. Občanům stačilo ráno odpad připravit za branky svých domů a hasiči si jej sami naložili a odvezli. To ocenili zejména ti starší.

Od pondělí 18. do středy 20. března se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky aj.), nebezpečného odpadu (zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, pneumatiky aj.) a elektroodpadu (rádia, televize, přehrávače, ovladače, telefony, počítače, monitory aj.) do kontejnerů umístěných u hasičské zbrojnice.

Od pondělí 11. do středy 13. listopadu proběhl v obci sběr elektrozařízení, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Putující kontejnery byly přistaveny u hasičské zbrojnice.

Ve čtvrtek 19.a pátek 20. prosince ve stodole prodávala Správa lesů Drmoul občanům vánoční stromky z obecního lesa za přijatelnou cenu.

Na neděli 22. prosince připravil rybářský spolek Sumeček pro občany prodej vánočních kaprů a mírné ceny.

 

4. Výstavba, doprava, spoje

V sobotu 5. října odpoledne se konala společná výsadba 90 keřů a 2 stromů v centru obce, do prostranství u křižovatky na Tři Sekery. Akce byla organizována Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko v rámci projektu – Společná výsadba zeleně – spolufinancovaného Evropskou unií. Zúčastnili se jí nejenom naši občané, kteří rádi pomáhají zkrášlovat svou obec, ale též zástupci dobrovolného svazku a partnerské obce Mähring. Starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková všechny přivítala a vyslovila přání, aby nově osázené prostranství působilo přívětivým dojmem a pomohlo odclonit hluk přilehlé průjezdní komunikace. Po roztomilém pěveckém a tanečním vystoupení dětí z mateřské školky přišla na řadu samotná výsadba.

V úterý 22. října se instalací dřevěné stříšky nad pramenem přiblížila obnova Štolní kyselky ke svému cíli. Díky kačírku na dně jímání se vydatný pramen bude sám pročišťovat. Zůstal jediný úkol – označit tento pramen vynikající chuti jeho jménem, aby mohl šťastně navázat na svou dlouholetou tradici osvěžování žíznivých kolemjdoucích.

V prosinci byla dokončena rekonstrukce budovy základní školy. Kromě zateplení budovy proběhla též oprava střechy, výměna střešních oken a úprava podkrovní třídy. Škola tak nejen ušetří za energie v topném období, ale celoročně se s novým kabátem opět stane jednou z reprezentativních budov obce Drmoul.

 

5. Veřejný život v obci

V sobotu 19. ledna uspořádal SDH Drmoul v sále kulturního domu již 59. hasičský ples s dobrou zábavou a rychlým občerstvením. Přítomným od 20 hodin hrála po celý večer Starovarka. Nechyběla ani bohatá tombola.

V sobotu 16. února od 14 hodin v sále kulturního domu připravil Klub žen Drmoul pro děti a rodiče Dětský karneval. O bezprostřední veselí nebyla nouze. Jak dokazuje stále rostoucí účast dětí, těší se tato akce rok od roku větší oblibě.

V sobotu 23. února se v sále kulturního domu konal Maškarní bál. Pořádající Klub žen Drmoul si pozval oblíbenou taneční skupinu Triangl, připravil bohatou tombolu a vyhlásil dobře dotovanou soutěž o nejlepší karnevalový kostým. Dobrá nálada vládla po celý večer a ukazuje se, že se i tato akce těší stále větší pozornosti občanů. Letos opět přišlo tolik nápaditých karnevalových kostýmů (a to i před týdnem na dětský karneval), že členky vedení klubu žen Marcela Zikudová a Radka Alinčová veřejně všem zúčastněným poděkovaly za stále se rozvíjející fantazii a kreativitu při jejich vytváření.

V sobotu 6. dubna a v neděli 7. dubna uspořádalo Myslivecké sdružení Hubertus Drmoul – Trstěnice v sále kulturního domu Okresní výstavu mysliveckých trofejí okresu Cheb. Průvodcem byl člověk z nejpovolanějších – Václav Stehlík – a bylo na co se z majestátu přírody podívat.

V úterý 30. dubna k večeru, za hojné účasti občanů, stavěli hasiči na návsi májku. Teprve podruhé ji zvedali proti škole (dříve proti kostelu), přesto byli opět úspěšní a májka čněla vysoko nad úrovní domů. Potom se žáci ujali obřadu pálení čarodějnic, což je za přítomnosti hasičů pro děti zcela bezpečná činnost. Nechyběly hudba ani občerstvení, proto bylo dlouho veselo.

V neděli 19. května se od 14 hodin za hojné účasti konal již 6. ročník slavnostního odemykání rozhledny Panská v Drmoulu, zařazený Klubem českých turistů Mariánské Lázně i Obcí Drmoul mezi letošní významné akce. Za tím účelem bylo vydáno mimořádné turistické razítko. Pro přítomné připravili hasiči ukázku slaňování z rozhledny s osobou na nosítkách a dobré občerstvení. Zájemci měli možnost zakoupit si pohlednice s mimořádným razítkem a další upomínkové předměty. Účastníci obdrželi barevný upomínkový list na 6. ročník odemykání. Počasí příjemně prožitému odpoledni přálo.

V neděli 16. června uspořádala Obec Drmoul ve spolupráci s místními organizacemi a spolky na místním hřišti Den dětí. Opět díky štědrosti i osobní pomoci mnoha sponzorů si děti dobře zasoutěžily a pobavily se. K využití byly i nově instalované zajímavé herní prvky na dětském hřišti.

Ve čtvrtek 15. srpna se u závory pod Panským vrchem sešli dobrovolníci z řad občanů i jejich dětí na brigádě k obnově zanikajícího pramene Štolní kyselky. Akci organizovalo Mariánskolázeňsko, o.p.s., které na ni získalo příspěvek od Nadace Partnerství. Výkopem a vyčištěním stružky odtoku pramene získala obec další hezké místo pro vycházky obyvatel do okolí, dobrovolní pomocníci pak dobrý pocit, že aktivně přispěli k ochraně přírody na území své obce.

V sobotu 31. srpna se u kulturního domu konaly 15. Drmoulské slavnosti s tradiční hasičskou soutěží O pohár starostky obce, s atrakcemi pro děti i dospělé a různými stánky. Odpoledne starostka Mgr. Vladislava Chalupková slavnostně otevřela místní knihovnu, nově zřízenou na poschodí obecního úřadu. Novinkou slavností byl 1. ročník soutěže O nejlepší štrůdl – a hned skončil překvapením: zvítězil slaný štrůdl. Potom dospělým hrála dechovka Daliborka. Pro děti byla připravena Artistická školička a měla velký úspěch. Večer se v sále kulturního domu konala taneční zábava se STAN&TONY REVIVAL. Potom hezkou podívanou předvedly Vesnické mažoretky. Hodinu před půlnocí vyvrcholily slavnosti večerním ohňostrojem.

V sobotu 21. září se v rámci projektu O pohár hraničního kamene a pod patronací Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko konal na místních antukových tenisových kurtech nohejbalový turnaj. Tým Drmoulu hostil 6 týmů obcí svazku (Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Trstěnice, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice), tým Neualbenreuthu a tým svazku. Vzhledem k cíli turnaje – při sportovní soutěži sblížit zástupce a občany obcí – přijeli s týmy i starostové a fanouškové. Turnaj proběhl v pohodě a tak byl při závěrečném vyhodnocení přijat návrh založit jeho tradici. Všichni se již těší na nový ročník O pohár hraničního kamene II.

Na čtvrtek 23. listopadu od 14 hodin připravila Obec Drmoul v sále kulturního domu Předvánoční posezení, tentokrát nejen pro seniory. S předvánočním pásmem opět vystoupily děti z mateřské školky. K tanci a poslechu hrála Daliborka a pro všechny byla připravena široká nabídka občerstvení.

Od čtvrtka 29. listopadu do neděle 1. prosince se v sále kulturního domu pod patronací Klubu žen konala již tradiční Vánoční výstava ručních prací a prací žáků základní školy a mateřské školky. Letos jsme zde měli příležitost posoudit také vánoční cukroví vystavené v rámci soutěže vyhlášené obcí Drmoul O nejlepší linecké cukroví. Denně měl každý občan možnost inspirovat se hezkými vystavenými výtvory, vyrobit si nebo zakoupit vánoční aranžmá, svícny a drobné dárky, nebo jen tak vánočně rozjímat nad drmoulskými kronikami při kávě s cukrovím.

V neděli 1. prosince od 16 hodin se na prostranství u kaple sv. Josefa konalo za velkého zájmu občanů Slavnostní rozsvícení vánočního osvětlení. Reprodukovanou hudbu zprostředkoval DJ Mirek Hraba a hezké vystoupení předvedli žáci základní školy. Podávalo se občerstvení (ohřívané klobásky a pivo) a horké nápoje (čaj, grog, svařák). V průběhu této oblíbené obecní akce byly zveřejněny výsledky soutěže vyhlášené obcí Drmoul O nejlepší linecké cukroví.

V sobotu 7. prosince se v sále kulturního domu od 16,30 hodin konala Mikulášská zábava pod názvem Čertovsky dobrá Mikulášská párty. A také taková byla.

V neděli 29. prosince odpoledne se v kapli sv. Josefa uskutečnilo pro děti i dospělé Zpívání u jesliček.

 

6. Školství

V úterý 12. února proběhl na základní škole Pohádkový zápis 16 budoucích prvňáčků. Tentokrát již tito předškoláci nepřišli do neznámého prostředí, protože před několika dny zde byli s mateřskou školou na exkursi a mohli si prohlédnout budovu a také pozdravit své kamarády v 1. třídě. Nyní přišli s rodiči, byli přivítáni a zapsáni jak do Drmoulské školičky od konce března, tak do školní docházky od začátku září.

V pátek 15. února se za doprovodu píšťalek, řehtaček a dětského křiku vydal masopustní průvod od základní školy k mateřské škole a poté do ulic obce. Průvod přišli podpořit i rodiče a příbuzní. Na několika zastávkách předvedli školáci a předškoláci přihlížejícím hezké písničky, básničky i tanečky. Na závěr si děti tradičně pochutnali na masopustních koblihách. Byl to další hezký příspěvek k zachování lidových tradic na českém venkově.

Ve středu 15. března již tradičně vynesli školáci i předškoláci smrtku a následně se svými učitelkami zahájili přípravu Velikonoc a vítání jara ve třídách i na školní zahradě.

Ve středu 19. června dopoledne se v amfiteátru Lesního pramene v Mariánských Lázních už tradičně konalo pasování předškoláků na školáky. Letos se pasování zúčastnilo také 12 absolventů Drmoulské školičky. Velkým zážitkem pro ně bylo představení Skupiny historického šermu z Chebu. Na závěr byli předškoláci poklepáním rytířským mečem na pravé rameno definitivně přijati mezi školáky na nejméně 8 let.

V pondělí 2. září byl v ZŠ a MŠ Drmoul zahájen školní rok 2013-2014. Škola od konce srpna prochází velkou rekonstrukcí, proto ředitelka Mgr. Jana Mančalová přivítala rodiče a žáky netradičně mezi lešením s omluvou. Slavnostní atmosféru to však příliš nemohlo narušit. Na dětech bylo vidět, že se už do školy těší, rodiče byli šťastní, že už dětem skončily prázdniny, no a paní učitelky se už na své žáky těšily. Ve. třídách přivítala žáky ještě starostka Mgr. Vladislava Chalupková. Třídní učitelka Renata Rothová předala prvňáčkům upomínkový list, medaili, drobné dárky a pokladničku prasátka pro štěstí.

Čtvrteční večer 31. října patřil již tradičnímu Průvodu duchů organizovanému ZŠ a MŠ Drmoul, v němž si žáci pořádně zadováděly. K tomu účelu si dopoledne vydlabali dýně a prvňáčci si navíc barevně potiskli duchařské hábity.

Ve středu 18. prosince odpoledne se v sále kulturního domu konala Vánoční besídka žáků ZŠ a MŠ Drmoul. Program, který s dětmi paní učitelky nacvičily a děti se zaujetím předvedly, se přítomným rodičům a ostatním přítomným velmi líbil. Na závěr celý sál zazpíval vánoční koledu při prskavkách.

 

7. Sociální a zdravotní záležitosti

Zvláštní poděkování patří dobrovolným hasičům za rychlou pomoc občanům při odstraňování následků bleskové povodně, která zasáhla obec v pondělí 10. června. Poděkování právem patří také těm občanům, kteří poskytli finanční nebo věcnou pomoc lidem postiženým povodněmi i v jiných obcích republiky.

V červnu předala obec Drmoul redakci Chebského deníku další víčka od PET lahví, které shromáždily hlavně děti z naší mateřské a základní školy na pomoc malé Vanesce. Tím jsme aspoň částečně přispěli k pokrytí její nákladné léčby.

 

8. Počasí

Přestože leden začal teplotami pro tento měsíc běžnými, skončil jako nejchladnější měsíc celého roku s průměrnou teplotou mínus 2 stupně. Příčinou byla trvalá a nadprůměrná oblačnost, která zaclonila sluneční paprsky i v naší nadmořské výšce. Tento ráz oblačnosti ovlivnil celou první polovinu roku.

Únor a březen byly teplotně podprůměrné.

V březnu dokonce klesla průměrná teplota na mínus 1 stupeň.

Jaro přišlo až v dubnu s průměrnou teplotou 7,5 stupně. Srážek a sluníčka bylo však pořád méně, než je na aprílové počasí obvyklé.

Květen byl velmi zatažený a zůstal pořád chladný. Přívalové deště koncem měsíce zvedly hladiny řek hlavně na Berounce, Vltavě a Labi, protáhly se až do června a způsobily velké povodně, které zasáhly téměř tisícovku obcí, včetně velkých měst. V naší obci museli zaměstnanci Správy lesů provádět velké množství různých zásahů, zejména soustavně pročisťovat propustky na polních a lesních cestách a odvodňovat prostor bývalé vesnice Cech svatého Víta. Úměrně se tím prodloužila dodací lhůta objednaného palivového dříví.

Červen byl i nadále mimořádně deštivý, s podprůměrnými teplotami i slunečním svitem.

Až červenec přinesl konečný zlom v charakteru počasí – průměrné teploty 19 stupňů (28. července naměřena nejvyšší teplota celého roku 36 stupňů), jen třetinové srážky a největší počet slunečných dní v měsíci od roku 1990 (23).

Také srpen byl nadprůměrně teplý a slunečný.

Naopak září bylo i přes občasný výskyt babího léta chladnější a deštivější než je pro toto období obvyklé, takže se v posledních třech měsících roku očekával typický průběh podzimního počasí.

Měsíce říjen a listopad však byly slunečné, teplotně výrazně nadprůměrné a téměř bez srážek.

V noci z 5. na 6. prosince se přes obec přehnal hurikán Xaver, který potom ve vnitrozemí napáchal velké škody v dopravě i na majetku. Naštěstí se jeho důsledky v naší obci omezily jen na malou část lesního porostu a drobná poškození (okna, skleníky, střechy). Mírně se ochladilo a následující noci napadl první sníh. Dlouho se však neudržel, protože nakonec i prosinec zůstal teplotně nadprůměrný.

Celkově lze konstatovat, že počasí v tomto roce bylo tak nevypočitatelné, že se ani renomovaná meteorologická pracoviště nedokázala shodnout třeba jen na krátkodobé předpovědi jeho vývoje. Obě poloviny roku byly úplně odlišné: první polovina zamračená, chudá na sluníčko, s opožděným nástupem jara, druhá potom s teplým létem a podzimem, navíc velmi suchá. Vzhledem k tomu, že nám v loňském roce hrozil konec světa, proč si naříkat na poměry nebo dokonce na počasí !?

 

9. Pohyb obyvatelstva

K 31. prosinci vykazovala statistika obce Drmoul 949 obyvatel, z toho letos 7 nově narozených a 12 zemřelých. Do obce se přistěhovalo 24 občanů a odhlásilo se 18 občanů.

 

10. Různé

V neděli 21. dubna jsme vzpomenuli 100. výročí narození spisovatele Norberta Frýda, jehož pamětní deska již deset let ozvláštňuje prostor před sálem kulturního domu. Je nám blízký svými knihami, v nichž věrně přiblížil život druhé poloviny devatenáctého století v naší obci a širším okolí západočeského kraje. Obec Drmoul se prezentovala 19. až 21. dubna v Českých Budějovicích, spisovatelově rodišti, ve spolupráci s ekumenickou organizací ASF na setkání Živá historie – vzpomínání ve 2. a 3.generaci.

V pátek 25. a v sobotu 26. října proběhly v naší obci volby do Poslanecké sněmovny České republiky v mimořádném termínu. Na kandidátce TOP 9 byla za politické hnutí STAN (Starostové a nezávislí) také zapsána naše starostka Mgr. Vladislava Chalupková. Drželi jsme palce, ale její věhlas a vynikající výsledky, v jejich čele v uplynulých volebních období stála, se v soutěži s manažerskými schopnostmi a finančními možnostmi jiných politických stran zatím neprosadily.

 

11. Činnost kronikáře

Ve čtvrtek 17. října jsem v jednací síni obecního úřadu besedoval se žáky 3. – 5. ročníku ZŠ o drmoulské kronice. Potěšily mě jejich znalosti historie obce i zájem o současné dění v obci. Je to dobrá vizitka práce členů pedagogického sboru školy. Domnívám se, že pokud se podaří dále upevňovat vztah dětí k obci, máme šanci udržet trend zvyšování počtu obyvatel obce a o budoucnost Drmoulu se nebudeme muset obávat.