Kronika 2009

Tento rok byl pro nás rokem 20.výročí sametové revoluce, ale moc radosti nám nepřinesl. Když 1.ledna převzal premiér Mirek Topolánek předsednictví EU, hned byli čeští politici v čele evropských zástupcůnuceni řešit složité úkoly: Především jak čelit důsledkům světové hospodářské krize (v naší republice byl mezi prvními zasažen automobilový a sklářský průmysl, včetněnavazujících provozů, došlo ke zpomalení ekonomického růstu a rychle vzrostla nezaměstnanost), jak rychle ukončit Rusko-Ukrajinskou plynovou krizi (kvůli vzájemným sporům ohlednětranzitu, přestal být zemní plyn dodáván do Maďarska, na Slovensko a též do naší republiky) a jak se bránit před nákazou tzv.prasečí chřipky (chyběla vakcína i pro rizikové obory). Celé předsednictví bylo doprovázeno nejen spory vlády s prezidentem Václavem Klausem, ale i pobouřením některých zemí EU, které autor plastiky Entropa Černý zachytil v nelichotivém pohledu. Nakonec v březnu Topolánkova vláda nepřežila hlasování o důvěře a její následný pád v průběhu evropského předsednictví vyvolal u našich evropských sousedůspoustu negativních komentářů.
Aféra kolem přípravy únorového mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 v Liberci (předražené náklady, navyšování rozpočtu, podivné zadávání zakázek aj.) ublížila i naší olympioničce KateřiněNeumanové. Mistrovství zahájila sněhová kalamita, která sice zbavila organizátory obavy z nedostatku sněhu, ale už nedokázala vrátit očekávané počty divákůna tratěsoutěží.

Léto se přihlásilo špatným počasím: Přes republiku se přehnaly přívalové deštěse silným větrem, který 23.června na Ostravsku dosahoval sílu orkánu a ničil, co mu přišlo do cesty. Povodněsi vyžádaly 15 životů. V poloviněčervence se přes Evropu přehnala bouře, která napáchala velké škody v Německu, Rakousku, Polsku. Částečnězasáhla i naši republiku. Kroměvelkých materiálních škod si vyžádala i další oběti na životech.

Naši republiku navštívily dvěsvětové osobnosti: v dubnu novězvolený prezident USA Barack Obama (v Praze vyzval svět k zastavení šíření jaderných zbraní) a v září papež Benedikt XVI.(sloužil mše v Praze, Brně a Staré Boleslavi).

Prezident Václav Klaus jako poslední ze signatářůpodepsal Lisabonskou smlouvu, na jeho žádost doplněnou o nezpochybnitelnost Benešových dekretů.

Letos nás opustilo několik významných osobností, např. architekt Jan Kaplický, zpěvák Waldemar Matuška nebo herečka Milena Dvorská.

 

1.Obecní záležitosti

Ve čtvrtek 29.ledna odpoledne se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili rozpočty příspěvkových organizací obce na rok 2009, vyřazení majetku obce a jejích příspěvkových organizací za rok 2008, seznam akcí s finančním plánem na rok 2009, příspěvek na nákup knih do obecní knihovny, nákup osobního automobilu, podání žádosti o dotaci na akci ZLEPŠENÍ FYZICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE DRMOUL a další.

Ve středu 25.února se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2008, rozbory hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací, rozpočtové změny, podání žádosti na Czech POINT, příspěvek včelařům a myslivcům, pronájem pozemků, odpisový plán pro Správu lesůDrmoul a další.

Ve středu 25.března se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové změny, prodej a pronájem pozemků, uzavření podnájemní smlouvy pro ZD Rozvoj Trstěnice, stanovili prodejní cenu nákladní AVIE, schválili závěrečný účet Mariánskolázeňska,d.s.o. a dotisk pohlednic Drmoulu (v prodeji od července).

Ve středu 22.dubna se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili rozpočtové změny, rozbory hospodaření obce a příspěvkových organizací za 1.čtvrtletí 2009, schválili směrnice a záměry prodeje pozemků.

Ve středu 20.května se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Před ním ještěproběhlo připomínkování 2.aktualizované varianty územního plánu. Pak již zastupitelé schválili další rozpočtové změny, závěrečný účet obce za rok 2008, prodej dalších pozemků. Vzalo též na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce odborem kontroly KÚKK a zavázalo se podporovat a spolufinancovat projekt Zdravé Mariánskolázeňsko.

Ve středu 24.června se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili dodavatele na rekonstrukci hřištěpro míčové hry, na rekonstrukci přístupového prostoru a vstupních dveří kaple sv.Josefa.

Ve středu 22.července se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové změny, schválili pololetní rozbory hospodaření obce, příspěvkové organizace Správy lesů, základní a mateřské školy, dále záměr prodeje pozemkůa nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v kulturním domě, souhlasili s navýšením počtu žákův mateřské škole(z 24 na 28).

Večtvrtek 20.srpna se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili rozpočtové změny, smlouvu se SFŽP o poskytnutí dotace, způsob prodeje ČOV a nákup nového ekonomického softwaru KEO.

Ve čtvrtek 22.října se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili rozpočtové změny a rozbory hospodaření obce, příspěvkové organizace Správy lesůa základní a mateřské školy k 30.9.2009, dále schválilo Zadání nového územního plánu, záměr prodeje pozemků, novou zřizovací listinu základní a mateřské školy, finanční příspěvek na soustředění mladých hasičůa nákup konvektomatu do školní jídelny.

Ve čtvrtek 26.listopadu se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé schválili rozpočtové změny, prodej pozemkových parcel, dílčí inventarizační komise a 4 pracovní místa na veřejněprospěšné práce pro rok 2010.

Ve středu 16.prosince se v klubovněhasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili na rok 2010 rozpočtové provizorium Obce Drmoul, plán kontrol na rok 2010, nákup knih pro knihovnu a prodej nepotřebného majetku.

 

2.Hospodaření obce

Rozpočet obce Drmoul na rok 2009, schválený 17.12.2008, předpokládal: Plánované příjmy celkem 8.871.000 Kč(daňové příjmy 6.385.000 Kč, splátka půjčky od Správy lesůDrmoul 180.000 Kč, příjmy z nájmu nemovitostí 406.000 Kč, poskytování služeb-popelnice 360.000 Kč, dividendy a úroky 30.000 Kč, zůstatek z roku 2008 1.367.000 Kč, ostatní příjmy 143.000 Kč). Plánované výdaje celkem 8.871.000 Kč(opravy místních komunikací 500.000 Kč, klimatizace a výměna vchodových dveří ZŠ 200.000 Kč, konvektomat do školní kuchyně130.000 Kč, oprava dveří kaple 60.000 Kč, rekonstrukce šatem a WC na sportovišti 500.000 Kč, rozšíření veřejného osvětlení 170.000 Kč, 2.etapa územního plánu 150.000 Kč,projektová dokumentace na KD 70.000 Kč, elektrocentrála pro hasiče 40.000 Kč, oprava hasičského auta 50.000 Kč, výměna 3 oken na OÚ a dveří v knihovně70.000 Kč, služební auto 300.000 Kč, příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 730.000 Kča další běžné výdaje. Rozpočtové změny byly v průběhu roku projednávány a schváleny.

Od začátku roku do konce března podala obec šest žádostí o dotace. Schváleny byly žádosti na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu (260.000 Kč) a k vypracování návrhu ÚP Drmoul (126.616 Kč), neschválena byla žádost na úsporu energií v budovách OÚ a ZŠ, zbylé žádosti jsou v jednání (na zlepšení fyzické infrastruktury obce, na rekonstrukci vchodových dveří a kamenné dlažby kaple sv. Josefa a na rekonstrukci hřištěpro míčové hry).

K 30.červnu vykázalo hospodaření obce Drmoul za 1.pololetí 2009 příjmy ve výši 4.508.216,44 Kča výdaje 4.057.686,15 Kč, stav běžného účtu 5.568.260,62 Kča termínovaný vklad 937.108,38 Kč.

V úterý 24.listopadu proběhlo na obecním úřadědílčí přezkoumání hospodaření obce za období od 1.ledna do 30.září 2009 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

K 31.prosinci vykázalo hospodaření obce Drmoul za rok 2009 příjmy ve výši 15.414.878,33 Kč(162,92 % upraveného rozpočtu), výdaje ve výši 10.344.150,80 Kč(88,77 % upraveného rozpočtu), stav základního běžného účtu 10.030.779,84 Kča termínovaný vklad 937.509,32 Kč. Takto úspěšné výsledky hospodaření umožnila podle starostky Mgr. Vladislavy CHALUPKOVÉ především kvalitní práce zodpovědných osob.

 

3.Průmysl, zemědělství, služby

Ve středu 17.června byl v rodinném domku u Šilhavých na Plzeňské tříděotevřen nový obchůdek Beruška s různým sortimentem (vybrané potraviny, drogerie, cigarety, pivo, lihoviny, časopisy apod.).

Již více než roční dobré zkušenosti se službou stravování tzv. cizích strávníkůzískala Školní jídelna při ZŠ a MŠ. Průměrně30 spokojených strávníkůdenně(našich občanůi zájemcůz okolí) využívá možnosti stravovat se chutněa zdravě(polévka a hlavní jídlo za 55 Kč).

V pátek 18.prosince a v sobotu 19.prosince se ve stodole za novinovým stánkem již tradičněprodávaly vánoční stromky pocházející z obecního lesa. Některé nebyly sice tak pěkné jako stromky nařezané z plantáží, zato však byly zaručeněpřírodní a naše.

 

4.Výstavba, doprava, spoje

V úterý 17.února byly v parčíku naproti škole pokáceny dva stříbrné smrky, které zasahovaly do elektrického vedení.

V průběhu března byl souběžněs obnovou prostranství naproti škole proveden na stávajících lipách průřez korun a přípravné práce k výsadběbukůa javorů. U hřištěbylo odstraněno několik stromůnapadených dřevokaznou houbou a bude zde vysázena lipová alej.

V pátek 3.dubna a v sobotu 4.dubna proběhl v obci sběr velkokapacitního odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu do kontejnerů, které byly k tomu účelu umístěny za obecním úřadem. Občané tuto nabídku plněvyužili.

Ve čtvrtek 2.července proběhla v obci plánovaná kontrola realizace projektu Regenerace zeleněobce Drmoul, jehož investorem jsou OÚ Drmoul a Státní fond ŽP, za přítomnosti starostky Mgr. Vladislavy Chalupkové a zástupcůSFŽP (Ing. Jan ŠUMA), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Ing.Jitka Svobodová), Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (Ing. Josef ŠVAJGL) a SL Drmoul (Bronislav Šlehofer), dále zhotovitele (Jaroslava SLEPIČKOVÁ) a projektanta (Ing. Vladimír Dufek). Ke kvalitěvýsadeb a jednotlivých pěstebních opatření v parčíku naproti škole, na návsi a u hřištěnebyly připomínky. Diskuzi vyvolala výsadba nových stromův blízkosti dožívajících, šlo však o dodatečný požadavek Agentury do projektu, takže byl konstatován soulad s projektovou dokumentací. Skutečnost, že si tyto nověvysazené a stávající stromy budou konkurovat světelnými podmínkami, živinami a později i prostorem bude však muset obec průběžněsledovat a řešit.

Přes celé prázdniny se na silnici těsněpřed křižovatkou Plzeňská-Hamrnická budovalo přechodové místo pro chodce s ostrůvkem uprostřed. Občané toto dílo uvítali s nadějí, že zklidní dopravu hned na začátku obce a hlavnězvýší bezpečnost dětí jdoucích na dětské hřiště.

V průběhu léta dostala Štolní kyselka nový dřevěný přístřešek.

V pátek 23.října a v sobotu 24.října se v obci opět uskutečnil sběr velkokapacitního odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

 

5.Veřejný život v obci

Od ledna zahájila obecní knihovna první rok své činnosti v budověOÚ v prostorách bývalé cukrárny, kam ji v prosinci 2008 přestěhovala ze ZŠ knihovnice paní Jindřiška KŮTOVÁ za vydatné pomoci Milana VYSOKÉHO, Karla BRABCE, Jaroslava ORAČKY, Františka HRDÉHO a Jaroslava SLEPIČKY. Tím 45 přihlášených čtenářůi mnoho dalších zájemcůo četbu hodnotných knih získalo větší prostory pro knižní fond i možnost využití internetu.

V sobotu 10.ledna se uskutečnila Výroční valná hromada TJ Sokol Drmoul. Předseda Marcel KYSILKA zahájil jednání a přivítal paní starostku Mgr.Vladislavu CHALUPKOVOU a přítomné členy TJ. Zprávy za jednotlivé oddíly přednesli: DVOŘÁK Vratislav za družstva přípravek (starší přípravka postoupila do krajského přeboru), ŠILHAN Ladislav za družstvo žáků, které převzal po Jiřím FOLTOVI (5.místo), ŠALIGA Jan za družstvo dorostu (1.místo v krajské soutěži po podzimní části), DROBEČEK Petr za družstvo mužů(3.místo 1.A třídy).

V sobotu 17.ledna se opět vydařil 55. hasičský ples SDH Drmoul. Výborná dechová hudba HALALI z Chebu řízená kapelníkem Jaroslavem Wildem roztočila tanečníky všech věkových skupin.

V sobotu 7.února se konal tradiční myslivecký ples.

Klub žen nám na sobotu 14.února připravil maškarní bál pro dospělé, který se za hojné účasti maskovaných i nemaskovaných uskutečnil v sále kulturního domu. Mezi jeptiškami, trpaslíky, kovbojem,biskupem a dalšími maskami zvítězila originální Červená karkulka v podání Tomáše ZIKUDY. Přestože hudba skupiny Tandem zúčastněným moc nesedla, všichni se hezky bavili a užili si velkou legraci.

V neděli 15.února se členové TJ Sokol sešli na volební valné hromadě, kde si zvolili nový výkonný výbor TJ ve složení Jaroslav VOPAVA, Nikola PEJČEV, Tomáš BOLEK, Petr DROBEČEK a Martin POKORNÝ. Paní starostka poděkovala odcházejícímu výboru TJ za jejich práci a novému výboru a novému předsedovi TJ panu Pokornému popřála mnoho úspěchů.

V úterý 24.února prošel obcí masopustní průvod vydařených masek. ZŠ dále připravila vynášení smrtky a vítání jara, velikonoční vajíčkovou soutěž, exkursi do Prahy a čarodějnický rej.

V sobotu 28.února pořádal Klub žen dětský karneval s nečekaněvysokou účastí. Přes nedostatek místa se děti při tanci a soutěžích dobře bavily. Nechybělo vyhodnocení nejlepších masek, tradiční židličková soutěž ani soutěž v pojídání koláčků. O bohatou tombolu se dětem postarali ochotní sponzoři.

K oslavěMDŽ zorganizovali hasiči již 13.ročník okurkové ligy plný dobré zábavy. V tento den muži nakupují, vaří a obsluhují ženy jako poděkování za každodenní péči a pochopení.

V sobotu 14.března nám rybáři připravili zaručeněpytláckou zábavu.

Od pátku 20.března mohli občané na třídenní výstavěručních prací obdivovat dovednost a zručnost svých sousedek (ale též žen z Velké Hleďsebe, Trstěnic a Chodové Plané) při tvorběkrásných a inspirativních vyšívaných, háčkovaných, pletených, drátkovaných, košíkářských a jiných výrobků.

V březnu vyhlásila starostka obce k Drmoulským slavnostem soutěž Nejhezčí květinová výzdoba 2009 a vyzvala občany, kteří mají rádi květiny a zkrášlují svá okna a zahrádky, aby do 25.8.doručili fotografii své soutěžní květinové výzdoby. Škoda, že se nikdo nepřihlásil, protože mnoho oken a zahrádek našich spoluobčanůby si uznání jistězasloužilo.

Jako každý rok, i letos provedl Sbor dobrovolných hasičůDrmoul v sobotu 4.dubna v dopoledních hodinách sběr a odvoz železného šrotu od občanů.

Od pondělí 6.dubna do čtvrtka 10.dubna se na obecním úřaděuskutečnila humanitární sbírka ve prospěch neziskové organizace DIAKONIE BROUMOV. Na této pomoci potřebným se naši občané pravidelněpodílejí.

V sobotu 18.dubna proběhla první jarní akce pořádaná obcí Drmoul ve spolupráci s Klubem českých turistů- odemykání Panské rozhledny. Na místěbylo možné získat otisk razítka rozhledny, koupit si upomínkový předmět nebo se občerstvit. Profesionální hasiči předvedli slaňování a transport raněného. Pan Miroslav HRABA doplnil akci o reprodukovanou hudbu.

Ve čtvrtek 30.dubna byla hasiči vztyčena májka a po pálení čarodějniccelou noc řádněhlídána. Májka sice nebyla v noci ohrožena, ale i tak se úspěšné hlídání protáhlo.

V pátek 22.května v Kulturním doměuvedl studentský divadelní soubor z Mariánských Lázní komedii s tancem Babička v trenýrkách.

K mezinárodnímu dni dětí zorganizovala na fotbalovém hřišti Tělovýchovná jednota Sokol Drmoul ve spolupráci se školou a hasiči program plný her a soutěží.

Koncem června pořádal klub žen autobusový zájezd do Velhartic k prohlídce hradu a skanzenu pohádkové země.

V sobotu 29.srpna se u kulturního domu konaly 11.DRMOULSKÉ SLAVNOSTI. Připraveny byly stánky (s cukrovinkami, občerstvením, cukrovou vatou, upomínkovými předměty obce, kořením, keramikou, bižutérií, svíčkami) a také atrakce pro děti i dospělé(řetízkový kolotoč, autíčka, skluzavka, trampolína a skákající žirafa. Dopoledne proběhla soutěž v požárním sportu dospělých a dětí a ukázka hasičské techniky, odpoledne hrála k poslechu i tanci DALIBORKA a proběhly další soutěže pro děti i dospělé, včetně2.ročníku Drmoulského trojboje. Večerní taneční zábava pak patřila dospělým. Významným sponzorem slavností byl CHEVAK a.s.

V sobotu 10.a v neděli 11.listopadu se v areálu Autocampu Luxor v Drmoulu konalo Okresní víkendové soustředění mladých hasičů, které pořádalo Okresní sdružení hasičůCheb. První den, po dopoledním ubytování a seznámení, se odpoledne běžel závod požární všestrannosti a večer se na ohni opékaly špekáčky. Druhý den se dopoledne běžela štafeta požárních dvojic, odpoledne proběhlo vyhlášení výsledkůa odjezdy. Za Drmoul soutěžila 2 družstva dětí: mladší ve složení Filip POSPÍŠIL, Jakub HRABA, Přemysl KVÁČ, Tomáš HAVLÍK a Jan ROZPOPA se umístilo na 1.místě, starší ve složení Miloš KONÍČEK, Kristýna ROZPOPOVÁ, Marie BURDOVÁ, Veronika BURDOVÁ a Ondřej PODSEDNÍK se umístilo na 2.místě. Naši mladí hasiči se také úspěšněpodíleli na organizačním a technickém zabezpečení soutěží.

V sobotu 28.listopadu se v Kulturním doměkonalo pod patronací obecního úřadu vánoční setkání seniorů. Děti z místní školy a školky připravily drobné dárky a vystoupení. K poslechu i tanci zahrála seniorům oblíbená dechovka Daliborka z Mariánských Lázní. Příjemné odpoledne rychle uběhlo a všichni se již těší na příští setkání.

Vpátek 4.prosince v kulturním doběpřipravil Klub žen ve spolupráci s OÚ výrobu adventních věncůa svícnů.

Od soboty 19.prosince pořádal Klub žen čtyřdenní vánoční výstavu ručních prací.

 

6.Školství

Ve čtvrtek 29.ledna dopoledne byly dětem základní školy rozdány výpisy pololetních vysvědčení (nejhorší známkou byla dobrá, nikdo nepropadl).

V pátek 6.února bylo do 1.ročníku školního roku 2009/10 ZŠ zapsáno 12 dětí. Při zápisu ochotněpomáhali žáci vyšších tříd.

Ve dnech 7.- 8. dubna (úterý a středa) se uskutečnil zápis dětí do MŠ. Během zápisu se děti zapojovaly do odpoledních her ve školce.

Ve čtvrtek 30.dubna zorganizovala ZŠ souběžněs oslavou májky pálení čarodějnic.

V pátek 5.června se uskutečnilo již třetí setkání žákůzákladní školy s členy ekumenické organizace ASF Berlin(2004,2006,2009). Tato organizace se snaží společnou prací při obnovězanedbaných židovských hřbitovůstavět mosty porozumění a smíření mezi národy v kulturní a náboženské oblasti. Jejich zásluhou byl obnoven židovský hřbitov nejen v Drmoulu(nejstarší poznaný hrob z 297 náhrobkůje z roku 1673), ale též v Chodové Plané, Úbočí a Hroznatově. Součástí setkání byla návštěva židovského hřbitova, kde byl pro starší žáky připraven zajímavý program. Obec si práce této ekumenické organizace váží a přispívá tím, že každoročněseká na hřbitovětrávu a udržuje v pořádku informační panel a lavičku.

V pátek 26.června proběhlo na OÚ rozloučení s žáky 5.ročníku ZŠ. Paní starostka jim poděkovala za studijní úsilí a věcnými dary odměnila nejúspěšnější z nich: Deni LAZUROVOU, Máju ROTHOVOU a Petra NĚMCE (za práci a za reprezentaci).

V úterý 1.září, za krásného počasí, nastupovalo do základní školy 10 nových prvňáčků. Každý z nich dostal krásného motýla, omalovánky, pexeso, tužku a nějaké dobroty. Dáreček jim věnovala také paní starostka s přáním správného vykročení do života.

Vpátek 20.listopadu přivítali v ZŠ žáka Petra NĚMCE, účastníka Mistrovství světa plastikových modelářův Anglii, který získal pohár Junior BEST OF SHOW a 3 zlaté a 1 bronzovou medaili.

Ve čtvrtek 10.prosince proběhlo u ZŠ s vyučujícími a za velké účasti rodičůa dětí vypouštění balónkůjež sebou nesly přáníčka na dárky od Ježíška.

Ve čtvrtek 17.prosince se v kulturním doměkonala vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ s pěkným programem, který s dětmi připravily paní učitelky.

 

7.Sociální a zdravotní záležitosti

V únoru dosáhla hospodářská krize již světových rozměrůa byla označena jako nejhlubší od konce 2.světové války. V průběhu roku však podstatněnezvýšila počty nezaměstnaných občanůDrmoulu.

Do března zatím u nás není registrován jediný případ nákazy tzv. prasečí chřipkou, která se z Mexika začala šířit do světa.

Prasečí chřipka si ve světěvyžádala už na 700 obětí (nejvíce je postižena Velká Británie). V naší republice je k 21.červenci registrováno 32 případůnákazy a týden poté je u nás registrováno již 43 nakažených a ve světějiž 800 obětí.

K 22.říjnu bylo v naší republice registrováno již 314 nakažených prasečí chřipkou a první případ úmrtí (31letá žena podlehla následkům prasečí chřipky v karlovarské nemocnici).

Do listopadu v republice již evidujeme 600 případůprasečí chřipky a 5 obětí na životě. Lidé se obávají chřipkové epidemie, protože přetrvává nedostatek očkovací látky.

K pátku 11.prosince bylo v republice zaznamenáno již 20 případůúmrtí na prasečí chřipku.

Konec roku zaznamenal ústup prasečí chřipky. Vakcíny je nyní dostatek, ale zájem o ni poklesl. Nikdo z našich občanůnebyl kvůli prasečí chřipce hospitalizován.

 

8.Počasí

Od čtvrtka 1.ledna mírněmrzlo a začal padal sníh. Zpočátku sněžilo pozvolna, ale v neděli 4.ledna napadlo najednou 20 cm a pak přišel dvacetistupňový mráz. Zima nastoupila v plné síle.

V pátek 16.ledna začala obleva, takže jsme snadněji uvěřili následnému ujišťování plynáren, že v republice už máme dostatek zásob plynu.

Začátek února byl ještěteplotněpřijatelný (teploty až 7 stupňů).

Počínaje pondělkem 16.února nastala skutečná prosněžená zima až s metrovými závějemi a sněhovými jazyky. Radost z množství sněhu měli hlavněmilovníci lyžování a děti.

Po celý březen bylo hodněchladno a větrno.

V úterý 24.března byla obec zasažena sněhovou vánicí.

V závěru března jsme si přece jen užili aspoň2 dny jarního počasí.

Začátkem dubna se ukázalo hezké teplé počasí s odpoledními teplotami kolem 20 stupňůa příroda se rychle probudila.

Ve druhé polovinědubna už bylo hodně květů. Všude pak ležely nánosy pylu, které vítr zvedal a nepříjemněvháněl lidem do očí i oblečení.

V úterý 28.dubna jsme (více než kdy jindy) přivítali déšť, který nánosy pylu spláchl.

Po celý květen počasí střídavěnabízelo pár dní tepla a pár dní chladu.

Až do poslední třetiny června kopírovalo počasí květnový systém.

Naši obec zasáhly velké bouřky ve čtvrtek 25.června a v pátek 26.června. Nic příjemného, avšak když se vše uklidnilo, konečnězačalo být tepleji.

Počínaje středou 8.července se střídaly dny s téměřtropickými teplotami s dny lijákůa bouřek, kdy teploty nepřesáhly 15 stupňů.

V sobotu 18.července zasáhla naši obec velká bouřka. Naštěstí nám kroměpolámaných větví stromůa spadlého stromu na cestědo Hamrníkůnezpůsobila větší škody. Následovalo oteplení, ale stále pršelo.

Ve dnech 22.a 23.července jsme se konečnědočkali dnůs tropickými teplotami, ale v pátek 24.7.teplota rychle klesla (o 10 stupňů) a vydržela tak až do konce měsíce.

V pondělí 3.srpna přišlo konečněléto s letním počasím (odpolední teploty vystoupaly k 30 stupňům), a vydrželo tak 2 měsíce.

V neděli 11.října se svým typickým počasím předčasněohlásil podzim. Rapidněse ochladilo, v pondělí 12.října už na horách sněžilo a 13.-16.října postihla hory sněhová kalamita. V naší obci však napadl jen sněhový poprašek a v neděli 18.října se dokonce začalo oteplovat.

V listopadu bylo na tuto roční dobu ještěnezvykle teplé počasí.

Ve čtvrtek 19.listopadu celý den svítilo sluníčko s odpolední teplotou 20 stupňů. Další dny teplota už postupněpřešla do podzimního normálu.

Ve čtvrtek 17. prosince uhodily dvacetistupňové mrazy.

Vpondělí 21.prosince se mírněoteplilo a napadlo trochu sněhu, který se udržel i přes vánoční svátky. Na Silvestra padal další sníh.

 

9.Pohyb obyvatelstva

K 24.březnu měla obec již 860 obyvatel(od 1.ledna se přistěhovalo 15 a odstěhovalo 5 osob, narodily se 2 děti a 1 občan zemřel ).

V sobotu 18.dubna se ve zdraví dožila 90 let naše milá spoluobčanka paní Božena SLEPIČKOVÁ.

V sobotu 23.května v klubovněhasičské zbrojnice paní starostka Mgr. Vladislava CHALUPKOVÁ slavnostněpřivítala novorozené drmoulské občánky Natálii FENCLOVOU, Alžbětu HURTOVOU, Michaelu KŮTOVOU, Emu SLEPIČKOVOU a Barboru SVÁTOVOU.

V pondělí 24.srpna nás zastihla smutná událost – zemřel pan Zdeněk HRABA, který dlouhá léta zastával funkci velitele dobrovolných hasičů.

Vúterý 1.září doprovodili hasiči i mnoho dalších občanůna poslední cestěpana Zdeňka HRABU.

Ve čtvrtek 29.října došlo na novém přechodovém místěk havárii vozidla drmoulské občanky, naštěstí bez zranění.

 

K 31.prosinci 2009 vykazovala statistika obyvatel obce 867 občanů, z toho letos 14 narozených dětí, 5 zemřelých, 37 přistěhovaných a 24 odstěhovaných.

Z10.na 11.prosince se ztratil retardovaný 21letý Vašek ŠIMŠA. Pátral po něm oddíl policie v Hamrnickém lese. Na skutečnosti, že se našel živý a zdravý má velký podíl referentka OÚ Leona HORENSKÁ, která v mimopracovním čase vyhlásila pátrání obecním rozhlasem. Za tento čin obdržela děkovný dopis Policie ČR.

 

10.Různé

Začátkem měsíce března nabídla Správa lesůDrmoul k prodeji větší množství palivového dříví občanům.

Počínaje dubnem může obecní úřad ze systému Czech POINT za úplatu poskytovat občanům ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestůa bodového hodnocení řidičů.

V březnu nabídl obecní úřad prostřednictvím Drmoulského zpravodaje občanům možnost, prezentovat své firmy na internetových stránkách obce v kolonce Služby v obci. Této možnosti zatím využilo jen 10 místních firem.

Vpátek 18.prosince zamrzl chodník do Hamrníkůa většina občanů, jdoucích na zastávku busu, raději volila stejněnebezpečnou chůzi po úzké krajnici vozovky.

 

11.Činnost kronikáře

Jmenuji se Otto Bórik a v roce 2008 jsem se již jako čtyřiašedesátiletý přistěhoval do obce z Mariánských Lázní. V průběhu letošního roku jsem po dohoděs paní starostkou převzal kronikářskou práci paní Milady Wnekové. Postupněse seznamuji s lidmi i prostředím obce a přestoženemám přímé zkušenosti z vedení obecní kroniky, vynasnažím se co nejdříve a smysluplně navázat na práci svých sedmi poválečných předchůdců. Vzhledem ke skutečnosti, že budu tak činit z pověření obce a vystupovat jménem obce, a zatím se málo známe, prosím všechny spoluobčany o shovívavost a vstřícnost. Těším se na vzájemnou spolupráci při zaznamenávání nejvýznamnější místní současnosti pro naše budoucí generace. Děkuji všem, kteří mi při přípravětohoto ročníku obecní kroniky poskytli nezištnou pomoc.

Vúterý 8.prosince jsem se v Chebu ve Valdštejnské obrazárněkrajského muzea zúčastnil 6. krajského semináře kronikářů obcí Karlovarského kraje na téma Digitalizace kronik a prezentace obecních kronik na webových stránkách obce.

 

 

Verze kroniky 2009 ve formátu pdf zde